rejestracja domen, dostęp do Internetu Strona główna Panel administracyjny Sklep Pomoc  
Poniedziaek, 18 marca 2019 r.
Imieniny: Cyryla Edwarda Boguchway
Napisz do nas Dodaj do ulubionych
Informacje o firmie Oferta Praca w naszej firmie Kontakt z nami
 

Udogodnienia dla osb niepenosprawnych

1. GROT sp. z o.o.przy zawieraniu Umowy o wiadczenie usug telefonicznych z Abonentem bdcym osob niepenosprawn oraz na kade danie Abonenta, bdcego osob niepenosprawn, oferuje pomoc osoby we waciwym skonfigurowaniu Urzdzenia Abonenckiego lub uruchomieniu wiadczonej Usugi, w szczeglnoci telefonicznej, w siedzibie klienta, w Biurze Obsugi klienta lub telefonicznie

2. GROT sp. z o.o. w swoim Biurze Obsugi Klienta zapewnia dostp do tumacza polskiego jzyka migowego. Osoba niepenosprawna w celu skorzystania z udogodnienia, zobowizana jest zgosi zamiar skorzystania z niego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Zgoszenia potrzeby tumaczenia migowego dokonuje si telefonicznie lub za porednictwem poczty elektronicznej na adres office@gronet.pl. W przypadku braku moliwoci udostpnienia udogodnienia w terminie, o ktry wnosi zainteresowana osoba, GROT sp. z o.o. zawiadamia o tym wyznaczajc moliwy termin udostpnienia tego udogodnienia lub wskazujc inny moliwy rodzaj udogodnienia.

3. GROT sp. z o.o. na danie osoby niewidomej lub sabowidzcej, w terminie 30 dni od dnia zoenia dania, udostpnia wzorce umowy, regulaminw, cennikw sporzdzone na noniku elektronicznym w formacie tekstowym. Dokumenty te, sporzdzone na przy uyciu duej czcionki s dostpne poniej:

Umowa o wiadczeniu usug przez GROT sp. z o.o.
Cennik usugi telefonicznej
Regulamin wiadczenia Usug przez GROT sp. z o.o.
Informacje o oferowanych przez GROT sp. z o.o. udogodnieniach dla osb niepenosprawnych

4. GROT sp. z o.o. na kade danie Abonenta, bdcego osob niewidom lub sabo widzc, udostpnia:

a) informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usug, sporzdzone na papierze przy uyciu duej czcionki, a w przypadku wysyania poczt elektroniczn w formacie tekstowym;
b) szczegowy wykaz wykonanych usug sporzdzony na papierze przy uyciu duej czcionki, a w przypadku wysyania poczt elektroniczn w formacie tekstowym.

5. W przypadku zgoszenia dania, o ktrym mowa w pkt. 4:

a) przed rozpoczciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za ktry bdzie wystawiona faktura GROT sp. z o.o. realizuje danie tego samego dnia kiedy faktura jest wystawiona;
b) dotyczcego okresu rozliczeniowego, za ktry ju zostaa wystawiona faktura GROT sp. z o.o. realizuje danie w terminie 30 dni od dnia jego zgoszenia.

6. W przypadku uzasadnionych wtpliwoci dotyczcych zasadnoci realizacji udogodnie na rzez osb niepenosprawnych, zwizanych z rodzajem lub stopniem niepenosprawnoci osoby dajcej jego realizacji, GROT sp. z o.o. przed realizacj udogodnienia ma prawo zada okazania do wgldu dokumentu potwierdzajcego niepenosprawno (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pn. zm.).

Informacje o wszystkich powyszych udogodnieniach dla osb niepenosprawnych, ktre obecnie oferuje GROT sp. z o.o., s dostpne w Biurze Obsugi Klienta w formie papierowej przy uyciu duej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej.

Powysze informacje GROT sp. z o.o. dostarczy Abonentowi bdcemu osob niepenosprawn, jeli Abonent tego zada. Dostarczenie odbdzie si w terminie do 30 dni w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostpniony w tym celu przez Abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeeniem, e w przypadku osoby niewidomej lub sabo widzcej takie informacje bd sporzdzane na papierze przy uyciu duej czcionki, a w przypadku wysyania ich poczt elektroniczn w formacie tekstowym.


Informujemy iż w dnich 24 grudnia (Wigilia) i 31 grudnia (Sylwester) nasze biura pozostaną zamknięte.
2018-12-20
Wpisz nazwę domeny:
Szukaj
wyrażenia: